LED-Svietidlo.sk

Specials

All specials

REKLAMA─îNÝ PORIADOK

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Internetový obchod LED-Svietidlo.sk (─Ćalej len „LED-Svietidlo.sk“) je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou www.led-svietidlo.sk, ktorého Prevádzkovate─żom je spolo─Źnos┼ą Connidea plus s.r.o. so sídlom ─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31, 905 01 Senica, Slovenská republika, I─îO: 51 818 868 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 42647/T. LED-Svietidlo.sk slú┼żi na objednávanie tovaru a slu┼żieb prezentovaných na jeho internetových stránkach.

2. Tento reklama─Źný poriadok upravuje postup reklamácie a vz┼ąahy medzi prevádzkovate─żom internetového obchodu LED-Svietidlo.sk (─Ćalej tie┼ż „Predávajúci") a fyzickou alebo právnickou osobou (─Ćalej len „Kupujúci"), ktorá od Predávajúceho objedná tovary a slu┼żby prezentované na internetovom obchode LED-Svietidlo.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára na LED-Svietidlo.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a je neoddelite─żnou sú─Źas┼ąou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho a kúpnej zmluvy uzavieranej na dia─żku medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Tento reklama─Źný poriadok vstupuje do platnosti d┼łom jeho zverejnenia na internetových stránkach LED-Svietidlo.sk a vz┼ąahuje sa na všetky vz┼ąahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté po jeho zverejnení. Dátum zverejnenia je uvedený na konci reklama─Źného poriadku.

3. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebite─żom v zmysle § 52 ods. 4 zákona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky zákonník v platnom znení, pri uplat┼łovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na LED-Svietidlo.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi pod─ża § 619 a┼ż § 627 zákona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky zákonník v platnom znení a zákonom ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ─Ź. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebite─żom v zmysle § 52 ods. 4 zákona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky zákonník v platnom znení, pri uplat┼łovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na LED-Svietidlo.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi pod─ża § 422 a┼ż § 442 zákona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

5. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu formou vyplnenia elektronického formulára na stránkach LED-Svietidlo.sk alebo formou elektronickej pošty, prípadne písomne formou listovej zásielky, ┼że sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklama─Źným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s nimi súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa všeobecné obchodné podmienky a reklama─Źný poriadok stávajú pre Kupujúceho záväznými.

6. Pri osobnom odbere sa dodato─Źné reklamácie (reklamácie po prevzatí tovaru) na kompletnos┼ą a vonkajšie (vidite─żné) poškodenia tovaru neuznávajú.

6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu (doru─Źenie kuriérskou slu┼żbou alebo iným prepravcom) Kupujúci skontroluje, ─Źi obal, v ktorom je tovar zabalený, je neporušený, a skontroluje, ─Źi tovar nie je poškodený a podpíše dokument o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia obalu alebo tovaru spisuje Kupujúci s prepravcom protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci nespíše s prepravcom protokol o zistených vadách, má sa za to, ┼że Kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci nie je povinný uzna┼ą prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku Kupujúci bezodkladne oznámi e-mailom na adresu obchodu LED-Svietidlo.sk.

7. Kupujúci dodaný tovar prehliadne bez zbyto─Źného odkladu, najneskôr do 3 dní odo d┼ła prevzatia od prepravcu, v┼żdy však pred samotnou inštaláciou tovaru na miesto jeho pou┼żitia. Ak Kupujúci zistí nekompletnos┼ą tovaru alebo akéko─żvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, reklamáciu bezodkladne uplatní u Predávajúceho. Inak sa dodávka pova┼żuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

8. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamova┼ą vady tovaru zakúpeného na LED-Svietidlo.sk bez zbyto─Źného odkladu pod─ża podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky zákonník v platnom znení.

9. Predávajúci má 30 dní zákonnú lehotu na vybavenie reklamácie. Lehota za─Źína plynú┼ą d┼łom doru─Źenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

10. V prípade reklamácie Kupujúci zašle Predávajúcemu bezodkladne reklamovaný tovar na adresu:

Connidea plus s.r.o.
─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31
905 01 Senica

11. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie, znáša Kupujúci a┼ż do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

12. Spolu s reklamovaným tovarom je Kupujúci povinný písomne poskytnú┼ą Predávajúcemu  podstatné informácie súvisiace s reklamáciou, predovšetkým ─Źíslo objednávky (resp. ─Źíslo da┼łového dokladu), meno a priezvisko resp. názov spolo─Źnosti Kupujúceho, názov a mno┼żstvo reklamovaného tovaru, popis vady, dátum a okolnosti zistenia vady. V prípade neúplnosti informácií sa pova┼żuje reklamácia za neúplnú a Predávajúci vyzve na doplnenie týchto informácií. Lehota na vybavenie reklamácie za─Źne plynú┼ą a┼ż d┼łom doru─Źenia týchto informácií Predávajúcemu.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebra┼ą tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

14. Za vadu tovaru nemo┼żno pova┼żova┼ą zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záru─Źnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho pou┼żívania, nedostato─Źného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhoko─żvek poškodenia Kupujúcim ─Źi tre┼ąou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci berie ─Ćalej na vedomie, ┼że Predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku stavu elektrickej siete, ktorý nezodpovedá príslušnej technickej norme.

15. Oprávnená záru─Źná reklamácia je bezplatná.

16. Kupujúci je povinný zabezpe─Źi┼ą, aby inštaláciu/montá┼ż tovaru zakúpeného na LED-Svietidlo.sk vykonala odborne spôsobilá osoba s odbornou starostlivos┼ąou, ktorú si tento tovar vzh─żadom na svoju povahu vy┼żaduje. Reklamácie poškodenia tovaru spôsobeného neodbornou inštaláciou a manipuláciou nebudú akceptované.

17. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradi┼ą náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie, ak na ich úhrade Predávajúci trvá.

18. Ak Kupujúci - spotrebite─ż reklamáciu tovaru uplatnil po─Źas prvých 12 mesiacov od kúpy, mô┼że Predávajúci vybavi┼ą reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

19. Ak Kupujúci - spotrebite─ż reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uvies┼ą, komu mô┼że Kupujúci -spotrebite─ż zasla┼ą tovar na odborné posúdenie.

20. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vyda┼ą Kupujúcemu - spotrebite─żovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov dia─żkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doru─Źi┼ą Kupujúcemu - spotrebite─żovi bezodkladne. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doru─Źova┼ą, ak Kupujúci - spotrebite─ż má mo┼żnos┼ą preukáza┼ą uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

21. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklama─Źný poriadok kedyko─żvek zmeni┼ą a/alebo doplni┼ą. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklama─Źného poriadku vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na LED-Svietidlo.sk.

 

V Senici d┼ła 13.11.2020

 

 

Connidea plus s.r.o.


HomeHome

Cart

No products

Shipping 0,00 ÔéČ
Total 0,00 ÔéČ

Prices are tax included


Cart Check out