LED-Svietidlo.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Internetový obchod LED-Svietidlo.sk (─Ćalej len „LED-Svietidlo.sk“) je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou www.led-svietidlo.sk, ktorého Prevádzkovate─żom je spolo─Źnos┼ą Connidea plus s.r.o. so sídlom ─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31, 905 01 Senica, Slovenská republika, I─îO: 51 818 868 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 42647/T. LED-Svietidlo.sk slú┼żi na objednávanie tovaru a slu┼żieb prezentovaných na jeho internetových stránkach.

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (─Ćalej tie┼ż „VOP“) upravujú vz┼ąahy medzi prevádzkovate─żom internetového obchodu LED-Svietidlo.sk (─Ćalej tie┼ż „Predávajúci") a fyzickou alebo právnickou osobou (─Ćalej len „Kupujúci"), ktorá od Predávajúceho objedná tovary a slu┼żby prezentované na internetovom obchode LED-Svietidlo.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára na LED-Svietidlo.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a sú neoddelite─żnou sú─Źas┼ąou kúpnej zmluvy uzavieranej na dia─żku medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Tieto VOP vstupujú do platnosti d┼łom ich zverejnenia na internetových stránkach LED-Svietidlo.sk a vz┼ąahujú sa na všetky vz┼ąahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté po ich zverejnení. Dátum zverejnenia je uvedený na konci VOP.

3. Tovarom, prípadne slu┼żbami, sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho a ponúkané na LED-Svietidlo.sk. Kupujúci si je vedomý, ┼że kúpou tovaru a slu┼żieb od Predávajúceho mu nevznikajú ┼żiadne práva na pou┼żívanie registrovaných zna─Źiek, obchodných názvov, firemných log, patentov ─Źi iných predmetov chránených ako duševné vlastníctvo Predávajúceho alebo tretích dotknutých osôb.

4. Kupujúci – spotrebite─ż je fyzická osoba, nepodnikate─ż, ktorá objedná tovar alebo slu┼żby prezentované na  internetových stránkach LED-Svietidlo.sk vyplnením elektronického formulára na LED-Svietidlo.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a ktorej zakúpený tovar a slu┼żby neslú┼żia na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.
Všetky vz┼ąahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebite─żom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona ─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanoveniami zákona ─Ź. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite─ża a zákona ─Ź. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci – podnikate─ż je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar alebo slu┼żby prezentované na  internetových stránkach LED-Svietidlo.sk vyplnením elektronického formulára na LED-Svietidlo.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty a ktorej zakúpený tovar a slu┼żby slú┼żia na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania.
Všetky vz┼ąahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebite─żom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona ─Ź. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetových stránok LED-Svietidlo.sk alebo elektronickou poštou prípadne písomnou objednávkou doru─Źenou formou listovej zásielky na adresu Predávajúceho potvrdzuje, ┼że tieto VOP pre─Źítal, v plnom rozsahu im rozumie, súhlasí s nimi a súhlasí s tým, ┼że sa tieto Všeobecné obchodné podmienky vz┼ąahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na všetky vz┼ąahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a prípadne pri reklamácii tovaru alebo vrátení tovaru.

7. Objednávkou sa rozumie len vyplnený a odoslaný elektronický (alebo písomný) formulár, obsahujúci tieto podstatné údaje: informácie o Kupujúcom (musia by┼ą uvedené predovšetkým tieto údaje: identifika─Źné údaje, tj. meno, priezvisko, obchodný názov, I─îO, I─î DPH, e-mailová adresa, adresa sídla – faktura─Źná adresa, adresa doru─Źenia, ak je odlišná od faktura─Źnej adresy, pri─Źom ak nie je adresa doru─Źenia uvedená, má sa za to, ┼że dodanie tovaru a slu┼żieb má by┼ą vykonané na faktura─Źnú adresu Kupujúceho, telefonický kontakt), zoznam a mno┼żstvo objednaného tovaru a slu┼żieb prezentovaných a ur─Źených na predaj na LED-Svietidlo.sk, celková cena tohto tovaru a slu┼żieb a platobné podmienky, ktoré ponúka Predávajúci v rámci Dodacích a platobných podmienok, ktoré sú sú─Źas┼ąou VOP. Objednávku mô┼że Kupujúci odosla┼ą Predávajúcemu vyplnením elektronického formulára na internetových stránkach LED-Svietidlo.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod(zaviná─Ź)led-svietidlo.sk alebo na niektorú inú adresu elektronickej pošty, ak sa tak vopred Kupujúci dohodol s Predávajúcim, alebo v písomnej podobe formou listovej zásielky.

8. Ak objednávka neobsahuje všetky potrebné podstatné údaje, prípadne niektoré údaje sú zjavne nesprávne, pova┼żuje sa za neúplnú. Predávajúci vyzve Kupujúceho k jej doplneniu. Objednávka sa potom pova┼żuje za doru─Źenú a┼ż v okamihu, ke─Ć boli Predávajúcemu preukázate─żne doru─Źené všetky podstatné údaje.

9. V prípade, ┼że objednávka sp─║┼ła všetky nále┼żitosti, kúpna zmluva uzavieraná na dia─żku vzniká okamihom doru─Źenia objednávky Predávajúcemu. Predávajúci všetky údaje uvedené v objednávke preberá v dobrej viere a nezodpovedá za omeškanie dodávky a náklady Kupujúceho, ktoré mu vznikli z dôvodu nesprávne uvedených údajov.

10. V prípade, ┼że Kupujúci uviedol nesprávne identifika─Źné údaje, faktura─Źnú adresu vrátane všetkých nále┼żitostí súvisiacich s vedením da┼łovej a ú─Źtovnej evidencie, adresu doru─Źenia, alebo telefonický kontakt, nesie Kupujúci zodpovednos┼ą za prípadné omeškanie dodania tovaru a slu┼żieb, ako aj za všetky škody a náklady spôsobené Predávajúcemu v súvislosti s pou┼żitím údajov nesprávne zadaných Kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ┼żiada┼ą od Kupujúceho náhradu nákladov a škôd, ktoré mu takto vzniknú.

11. V prípade, ┼że objednávka nie je nezrozumite─żná v objednanom tovare, slu┼żbách, ich mno┼żstve a cene, prípadne cena nezodpovedá podmienkam uvedeným na stránkach LED-Svietidlo.sk alebo predchádzajúcej dohode Predávajúceho a Kupujúceho (napríklad na základe ponuky Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu), nie je Predávajúci povinný objednávku akceptova┼ą a Kúpna zmluva vzniká a┼ż po odstránení nedostatkov zo strany Kupujúceho.

12. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
Connidea plus s.r.o.
─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31
905 01 Senica 
Tel.:  +421 940 88 77 98  (pondelok a┼ż piatok) medzi 8.00 - 17.00 hod

13. Kontaktné údaje skladu Predávajúceho (pou┼żité v prípade reklamácií a vrátenia tovaru):
Connidea plus s.r.o.
─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31
905 01 Senica 
Tel.:  +421 940 88 77 98  (pondelok a┼ż piatok) medzi 8.00 - 17.00 hod

14. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2
917 01 Trnava 1

15. Pre umo┼żnenie prístupu Kupujúceho k elektronicky zadaným objednávkam na LED-Svietidlo.sk má Kupujúci k dispozícii prihlasovacie údaje pozostávajúce z prihlasovacieho mena a hesla. Kupujúci je povinný chráni┼ą svoje prihlasovacie údaje a neumo┼żni┼ą  tretím osobám ich pou┼żitie. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu dôsledkom toho, ┼że Kupujúci zabudol svoje prihlasovacie údaje a/alebo sa prihlasovacie údaje dostali do rúk tretích osôb z dôvodov na strane Kupujúceho.

16. Kupujúci-spotrebite─ż má právo zruši┼ą svoju elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedyko─żvek pred jej doru─Źením. Všetky náklady znáša Predávajúci.

17. Kupujúci-spotrebite─ż je oprávnený odstúpi┼ą od zmluvy a vráti┼ą tovar bez udania dôvodu do 14 dní odo d┼ła jeho prevzatia, pri─Źom Predávajúcemu musí by┼ą vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a v pôvodnom obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. V prípade, ┼że tovar nebol vadný a kvalitatívne sp─║┼łal po┼żiadavky Kupujúceho-spotrebite─ża zahrnuté v jeho objednávke, znáša Kupujúci-spotrebite─ż náklady na vrátenie tovaru v súlade s §12 ods4 písm. b) zákona ─Ź.108/2000 Zz. O ochrane spotrebite─ża pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Predávajúci vráti cenu za tovar Kupujúcemu-spotrebite─żovi do 15 dní odo d┼ła odstúpenia od zmluvy.

18. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptova┼ą odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho-spotrebite─ża naspä┼ą. Kupujúci-spotrebite─ż sa zaväzuje jemu vrátený tovar za týchto podmienok bezodkladne prevzia┼ą.

19. V súlade so znením §12 ods. 5 písm. c) nie je Kupujúci-spotrebite─ż oprávnený vráti┼ą tovar zhotovený pod─ża osobitných po┼żiadaviek spotrebite─ża alebo tovar ur─Źený osobitne pre jedného spotrebite─ża. Za takýto tovar sa pova┼żujú predovšetkým LED pásy delené na menšie ─Źasti ako je ich štandardná d─║┼żka (tj. 5 metrov, ─Źo je obvyklá d─║┼żka LED pásu na jednom kotú─Źi), prípadne s dop─║┼łaným vedením ─Źi konektormi na vy┼żiadanie Kupujúceho, hliníkové profily a kryty na hliníkové profily delené na ─Źasti iné ako 1 alebo 2 metre (štandardné d─║┼żky výrobku sú 1 meter alebo 2 metre). Za takýto tovar sa pova┼żuje aj tovar, ktorý je dodávaný so špecifickými vlastnos┼ąami prípadne tovar, ktorý je v internetovom obchode výslovne ozna─Źený ako tovar na objednávku a nie je štandardne dodávaný, len výlu─Źne na po┼żiadanie zákazníkom.

20. V prípade, ┼że sa Kupujúci-spotrebite─ż rozhodne prevzia┼ą tovar osobne v priestoroch Predávajúceho, nepova┼żuje sa takáto Kúpna zmluva za zmluvu uzavieranú na dia─żku a nevz┼ąahujú sa na ┼łu ustanovenia zákona ─Ź.108/2000 Zz. o ochrane spotrebite─ża pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

21. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom LED-Svietidlo.sk je uvedená v┼żdy ved─ża vybraného tovaru. Kúpna cena sa v┼żdy uvádza s platnou da┼łou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

22. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upravi┼ą (zvýši┼ą/zní┼żi┼ą) ceny tovarov uvedené na LED-Svietidlo.sk s tým, ┼że nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné okamihom ich zverejnenia na LED-Svietidlo.sk. Takáto úprava ceny sa nevz┼ąahuje na tovar u┼ż Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na LED-Svietidlo.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar be┼żne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, Predávajúci nemá povinnos┼ą tovar doda┼ą za cenu chybnú, ale mô┼że Kupujúcemu ponúknu┼ą dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, mô┼że od Kúpnej zmluvy odstúpi┼ą. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokia─ż pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

23. Predávajúci si balné neú─Źtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

24. Predávajúci si poštovné v súvislosti s dodaním tovaru na Slovensku v hodnote nad  300 € vrátane DPH kupujúcemu neú─Źtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou slu┼żbou, nepodarí tovar úspešne doda┼ą v dohodnutom ─Źase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

25. Platobné podmienky sú podrobne popísané v dokumente Dodacie a platobné podmienky, ktorý je uverejnený na internetovej stránke LED-Svietidlo.sk a sú neoddelite─żnou sú─Źas┼ąou VOP.

26. Dodacie podmienky sú podrobne popísané v dokumente Dodacie a platobné podmienky, ktorý je uverejnený na internetovej stránke LED-Svietidlo.sk a sú neoddelite─żnou sú─Źas┼ąou VOP.

27. Podmienky a postup reklamácie dodaného tovaru sú podrobne popísané v dokumente Reklama─Źný poriadok, ktorý je uverejnený na internetovej stránke LED-Svietidlo.sk a sú neoddelite─żnou sú─Źas┼ąou VOP.

28. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu-spotrebite─żovi poskytovaná záru─Źná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru mô┼że by┼ą Kupujúcemu-spotrebite─żovi poskytnutá dlhšia záru─Źná doba. Záru─Źná doba za─Źína plynú┼ą od prevzatia tovaru Kupujúcim-spotrebite─żom.

29. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu-podnikate─żovi poskytovaná záru─Źná doba 24 mesiacov, ak nebolo v osobitnom prípade dohodnuté inak. Na vybrané druhy tovaru mô┼że by┼ą Kupujúcemu- podnikate─żovi poskytnutá dlhšia záru─Źná doba. Záru─Źná doba za─Źína plynú┼ą od prevzatia tovaru Kupujúcim-podnikate─żom.

30. Ku ka┼żdému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu prilo┼żená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slú┼żi zárove┼ł ako záru─Źný doklad.

31. Kupujúci má právo uplatni┼ą si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady z dôvodom na strane Predávajúceho, vz┼ąahuje sa na┼ł záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Oprávnená záru─Źná reklamácia je bezplatná.

32. Predávajúci nenesie zodpovednos┼ą za nemo┼żnos┼ą plnenia v prípade, ak nastanú skuto─Źnosti vplyvom vyššej moci.

33. Za udalos┼ą vplyvom vyššej moci sa pova┼żuje udalos┼ą, ktorú zmluvné strany nemohli predvída┼ą a ktorej nemohli zabráni┼ą ani pri vynalo┼żení najvyššej mo┼żnej odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä ale nielen vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

34. V prípade, ┼że nastane udalos┼ą vplyvom vyššej moci sú zmluvné strany povinné si túto skuto─Źnos┼ą oznámi┼ą bez zbyto─Źného odkladu.

Ochrana osobných údajov v súlade so zákonom ─Ź. 18/2018 Zz.

35. Kupujúci (dotknutá osoba) potvrdzuje, ┼że odoslaním svojich osobných údajov ─Źi potvrdením svojej objednávky tovaru a slu┼żieb prostredníctvom internetových stránok internetového obchodu www.led-svietidlo.sk alebo elektronickou poštou alebo ústne v priestoroch Predávajúceho zárove┼ł poskytuje Predávajúcemu (prevádzkovate─żovi) výslovný súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s podmienkami uvedenými ni┼żšie.

36. V prípade, ┼że z osobných údajov Kupujúceho nie je zrejmé, ─Źi má 16 alebo viac rokov, sa Kupujúci zaväzuje o tejto skuto─Źnosti bezodkladne Predávajúceho informova┼ą prostredníctvom internetových stránok internetového obchodu www.led-svietidlo.sk alebo elektronickou poštou. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne zabezpe─Źi┼ą súhlas (elektronickou formou napríklad prostredníctvom elektronickej pošty) jeho zákonného zástupcu s poskytnutím osobných údajov Kupujúceho Predávajúcemu. V opa─Źnom prípade Predúvajúci objednávku Kupujúceho neakceptuje a jeho osobné údaje bezodkladne vyma┼że.

37. Zodpovednou osobou v zmysle zákona ─Ź. 18/2018 Zz. O ochrane osobných údajov je za Predávajúceho (prevádzkovate─ża) pán Ing. Jaroslav Vinduška, konate─ż spolo─Źnosti Connidea plus s.r.o. Jeho kontaktný email je obchod@led-svietidlo.sk a telefonický kontakt je 0940 88 77 98.

38. Predávajúci (prevádzkovate─ż) spracúva osobné údaje Kupujúcich (dotknutých osôb) za ú─Źelom realizácie dodávok tovarov a slu┼żieb objednaných Kupujúcim, spracúvaním zákonom stanovených evidencií, najmä ú─Źtovnej a da┼łovej evidencie, vyhodnocovanie obchodných výsledkov vlastnými pracovníkmi poverenými touto ─Źinnos┼ąou s vyu┼żitím be┼żných nástrojov a aplikácií kancelárskych balíkov (napríklad MS Office, a pod.) a za ú─Źelom obchodnej komunikácie so zákazníkmi po─Źas realizácie dodávok a po jej ukon─Źení.

39. Predávajúci so súhlasom Kupujúceho uchováva pre ú─Źely budúcich objednávok osobné údaje Kupujúcich po neobmedzenú dobu a┼ż do odvolania súhlasu Kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov.

40. Kupujúci je v súlade s §21 zákona ─Ź.18/2018 Zz. oprávnený na prístup ku osobným údajom, ktoré o ┼łom Predávajúci spracováva. Kupujúci mô┼że po┼żiada┼ą Predávajúceho o potvrdenie, ─Źi o ┼łom spracováva osobné údaje, aké a za akým ú─Źelom. Kupujúci je oprávnený poda┼ą návrh na za─Źatie konania pod─ża §100 zákona ─Ź.18/208 Zz.

41. Kupujúci je v súlade s §22 zákona ─Ź.18/2018 Zz.oprávnený na opravu a doplnenie jeho osobných údajov spracúvaných Predávajúcim.

42. Kupujúci je v súlade s §23 zákona ─Ź.18/2018 Zz. oprávnený na výmaz jeho osobných údajov spracúvaných Predávajúcim. Predávajúci vyma┼że bezodkladne osobné údaje Kupujúceho, ak tomu nebránia jeho povinnosti pri plnení zmluvných podmienok vo vz┼ąahu ku Kupujúcemu alebo zákonné povinnosti vo vz┼ąahu k štátu. V takom prípade vyma┼że Predávajúci osobné údaje Kupujúceho a┼ż po tom, ako pominú tieto dôvody na ich spracovanie. Kupujúci mô┼że po┼żiada┼ą o výmaz svojich osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne.

43. Kupujúci je v súlade s §24 zákona ─Ź.18/2018 Zz. oprávnený na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov Predávajúcim.

44. Kupujúci je v súlade s §26 zákona ─Ź.18/2018 Zz. oprávnený na prenosnos┼ą jeho osobných údajov spracúvaných Predávajúcim. Predávajúci poskytne v prípade, ┼że to Kupujúci po┼żaduje, jeho osobné údaje v štruktúrovanej podobe vo formáte MS Excel.

45. Kupujúci je v súlade s §27 zákona ─Ź.18/2018 Zz. oprávnený namieta┼ą spracúvanie osobných údajov Predávajúcim.

46. Kupujúci je oprávnený kedyko─żvek odvola┼ą svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov. Toto odvolanie doru─Źí Predávajúcemu niektorou dokumentovate─żnou formou, napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne.

47. Predávajúci vyhlasuje, ┼że osobné údaje Kupujúceho neposkytne odplatne ─Źi bezodplatne akýmko─żvek tretím osobám s výnimkou osôb, ktoré pre Predávajúceho spracúvajú zákonom stanovené evidencie (najmä ú─Źtovnú a da┼łovú evidenciu) a ktoré tieto údaje musia ma┼ą sprístupnené, aby mohli plni┼ą svoje zmluvné záväzky vo─Źi Predávajúcemu. Rovnako poskytuje Predávajúci nevyhnutné osobné údaje Kupujúceho tej tretej osobe, ktorá pre Predávajúceho zabezpe─Źuje slu┼żby doru─Źenia tovaru a slu┼żieb objednaných Kupujúcim. Kupujúci s týmto výslovne súhlasí.

Závere─Źné ustanovenia

48. Pri nákupe tovaru na LED-Svietidlo.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalos┼ą základných technických mo┼żností Internetu a prijatie technológiou podmienených mo┼żných problémov.

49. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením po─Źíta─Źa ─Źi iného zariadenia Kupujúceho na LED-Svietidlo.sk. Ochrana po─Źíta─Źa Kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v jeho po─Źíta─Źi ─Źi inom zariadení za┼ąa┼żuje Kupujúceho.

50. Predávajúci upozor┼łuje, ┼że informácie uvedené na LED-Svietidlo.sk mô┼żu by┼ą aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci mô┼że kedyko─żvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeni┼ą tovary uvedené na LED-Svietidlo.sk.

51. Predávajúci nenesie vo─Źi inej strane zodpovednos┼ą za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené pou┼żitím informácií z LED-Svietidlo.sk. Kupujúci a Predávajúci súhlasia s tým, ┼że najviac škôd vo fungovaní našej krajiny vytvára svojimi nezmyselnými nariadeniami Európska Komisia a vláda SR.

52. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedyko─żvek zmeni┼ą a/alebo doplni┼ą. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na LED-Svietidlo.sk a vz┼ąahujú sa na všetky objednávky Kupujúceho odoslané Predávajúcemu od termínu ich zverejnenia na LED-Svietidlo.sk.

53. Zmluvné strany sa dohodli, ┼że všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vz┼ąahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnos┼ą, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne rieši┼ą formou zmieru. Ak zmluvné strany vyvinuli primeranú snahu o riešenie sporu a toto nie je mo┼żné, budú zmluvné strany rieši┼ą spor súdne, pri─Źom príslušnos┼ą k súdu je daná ustanoveniami právnych noriem Slovenskej republiky.

 

V Senici d┼ła 13.11.2020

 

Connidea plus s.r.o.
HomeHome

Cart

No products

Shipping 0,00 ÔéČ
Total 0,00 ÔéČ

Prices are tax included


Cart Check out