LED-Svietidlo.sk

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Internetový obchod LED-Svietidlo.sk (─Ćalej len „LED-Svietidlo.sk“) je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou www.led-svietidlo.sk, ktorého Prevádzkovate─żom je spolo─Źnos┼ą Connidea plus s.r.o. so sídlom ─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31, 905 01 Senica, Slovenská republika, I─îO: 51 818 868 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 42647/T. LED-Svietidlo.sk slú┼żi na objednávanie tovaru a slu┼żieb prezentovaných na jeho internetových stránkach.

 

Dodacie podmienky

1a. Dodávky tovaru objednaného na LED-Svietidlo.sk budú s oh─żadom na dostupnos┼ą tovaru a prevádzkových mo┼żností Predávajúceho vybavené v ─Źo najkratšom termíne a odoslané na miesto dodania uvedené v objednávke. Kupujúci má právo odstúpi┼ą od Kúpnej zmluvy v prípade, ┼że doba dodania presiahne 30 dní odo d┼ła objednania tovaru, ak sa nejedná o omeškanie na strane Kupujúceho (napr. pri oneskorení so zálohovou platbou, a pod.).

1b. Produkty, ktoré sú v ponuke internetového obchodu LED-Svietidlo.sk ozna─Źené ako tovary "LEN NA OBJEDNÁVKU!", sa dodávajú a┼ż po odsúhlasení ich dodávky zo strany Predávajúceho po objednaní Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo pri týchto produktoch stanovi┼ą osobitný termín dodania. Objednávka sa stáva platnou a┼ż po vzájomnom odsúhlasení Predávajúceho a Kupujúceho.

2. Kone─Źný termín dodania je závislý od prepravcu zvoleného Kupujúcim pri vyplnení objednávky. Kupujúci sa mô┼że rozhodnú┼ą medzi dvomi spôsobmi doru─Źenia: a) osobný odber a b) doru─Źenie prostredníctvom kuriérskej slu┼żby.

3. Kupujúci je povinný poskytnú┼ą pri procese doru─Źenia maximálnu sú─Źinnos┼ą a je povinný riadi┼ą sa obchodnými a inými záväznými podmienkami platnými pre proces doru─Źenia zásielok zvoleným prepravcom. Predávajúci nenesie zodpovednos┼ą za omeškanie dodávky ani prípadné navýšenie nákladov, ak Kupujúci uviedol nesprávnu adresu doru─Źenia.

4. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru a stave objednávky elektronickou poštou. Status elektronickej objednávky si tie┼ż mô┼że skontrolova┼ą po prihlásení na internetovej stránke LED-Svietidlo.sk.

5. Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravcu na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Prepravca informuje Kupujúceho o tom, ┼że je tovar pripravený k prevzatiu. Postup doru─Źenia je závislý od zvoleného prepravcu.

6. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v ─Źase, ktorý si záväzne dohodol s prepravcom, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo prepravcovi v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením úplnej kúpnej ceny.

8. Zásielka s tovarom obsahuje da┼łový doklad - faktúru. Pri prevzatí tovaru Kupujúci skontroluje, ─Źi obal, v ktorom je tovar zabalený, je neporušený, a skontroluje, ─Źi tovar nie je poškodený a podpíše dokument o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia obalu alebo tovaru spisuje Kupujúci s prepravcom protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci nespíše s prepravcom protokol o zistených vadách, má sa za to, ┼że Kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci nie je povinný uzna┼ą prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

9. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa pova┼żuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho.

10. Ak Prepravca odovzdáva Kupujúcemu tovar neprelepený ochrannou páskou Predávajúceho alebo prelepený páskou prepravcu, je Kupujúci povinný s prepravcom skontrolova┼ą obsah a stav zásielky polo┼żku po polo┼żke. Kupujúci je povinný uisti┼ą sa, ┼że dokument o prevzatí zásielky obsahuje informáciu o tom, ┼że zásielka pri preberaní bola prelepená ochrannou páskou prepravcu.

11. Dodanie tovaru na územie ─Źlenských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskuto─Ź┼łuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ─Ćalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V takom prípade sa vz┼ąah medzi Predávajúcim a Kupujúcim spravuje slovenským právom a je spadá pod jurisdikciu slovenských súdov.

Podmienky doru─Źenia formou osobného odberu

12. Internetový obchod LED-Svietidlo.sk umo┼ż┼łuje osobný odber len po predchádzajúcom dohovore s pracovníkmi internetového obchodu.

13. Odberným miestom je adresa, na ktorej sa dohodnú Kupujúci a Predávajúci.

14. Skladové priestory internetového obchodu LED-Svietidlo.sk sa nachádzajú v Senici na adrese ─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31.

15. Sídlo spolo─Źnosti pod─ża obchodného registra (faktura─Źná adresa) je v Senici na adrese ─Żudmily Kri┼żanovej 5091/31.

16. Cena za doru─Źenie a spôsob úhrady pri osobnom odbere sa stanovuje individuálne, pri─Źom pri prevzatí tovaru v Senici je doru─Źenie zdarma a úhrada tovaru sa vykonáva v hotovosti, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.

17. ─îas prevzatia tovaru si Kupujúci s Predávajúcim dohodne vopred telefonicky na telefónnom ─Źísle +421 940 88 77 98.

18. Náklady spojené s montá┼żou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodli písomne inak, a Predávajúci tieto slu┼żby nie je povinný Kupujúcemu poskytnú┼ą.

Podmienky doru─Źenia prostredníctvom kuriérskej slu┼żby

19. Objednávky, pri ktorých sa Kupujúci rozhodol pre doru─Źenie prostredníctvom kuriérskej slu┼żby, sa obvykle vybavujú do 3 pracovných dní odo d┼ła potvrdenia objednávky Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu LED-Svietidlo.sk.

20. Tovar dodáva Predávajúci na území Slovenskej republiky. Cena za doru─Źenie zah┼Ľ┼ła dodávku k prvým dverám na adrese dodania v prípade doru─Źenia prostredníctvom kuriérskej slu┼żby.

21. Kupujúcemu je zásielka doru─Źená priamo na adresu doru─Źenia. V prípade, ┼że Kupujúci uviedol v objednávke nesprávnu adresu doru─Źenia, Predávajúci nenesie zodpovednos┼ą za prípadné omeškanie dodania tovaru.

22. Kupujúci zaplatí cenu za zásielku pri jej prevzatí (tj. na dobierku), ak nebolo dohodnuté inak.

23. Detailné podmienky doru─Źenia zásielok sa riadia pravidlami kuriérskej slu┼żby. Kupujúci sa zaväzuje riadi┼ą sa týmito pravidlami a poskytnú┼ą kuriérskej slu┼żbe po┼żadovanú sú─Źinnos┼ą.

24. Ceny za doru─Źenie zásielky prostredníctvom kuriérskej slu┼żby sa stanovujú s oh─żadom na predpokladanú hmotnos┼ą zásielky nasledovne:

  0-2 kg 2-5 kg 5-10 kg 10-20 kg 20-30 kg
Cena bez DPH 4,00 Eur 4,50 Eur 5,50 Eur 7,00 Eur 10,00 Eur
Cena s DPH 4,80 Eur 5,40 Eur 6,60 Eur 8,40 Eur 12,00 Eur

 

25. Pre zásielky s hmotnos┼ąou vyššou ako 30 kg sa cenové podmienky doru─Źenia stanovujú individuálne.

26. Predávajúci zabezpe─Źí doru─Źenie zásielky Kupujúcemu zdarma v prípade, ┼że celková cena objednaného tovaru a slu┼żieb (v cenách s DPH) dosiahne sumu 300 Eur alebo vyššiu.

 

Platobné podmienky

27. Platby sa vykonávajú v EUR, pri─Źom Predávajúci vy┼żaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

A) Platba v hotovosti pri doru─Źení (dobierka)

B) Platba v hotovosti pri osobnom odbere

C) Zálohová platba bezhotovostným prevodom na bankový ú─Źet Predávajúceho

D) Platba bezhotovostným prevodom po dodaní

 

Platba v hotovosti pri doru─Źení (dobierka)

28. Pri platbe v hotovosti pri doru─Źení (dobierka) uhradí Kupujúci cenu pri dodaní poverenej osobe prepravcu. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho okamihom takto vykonanej platby v hotovosti, ak bola zaplatená úplná cena objednaného tovaru a slu┼żieb.

29. V prípade, ┼że Predávajúci mylne zadal výšku platby na dobierku, je Kupujúci oprávnený odmietnu┼ą prevzatie zásielky od Prepravcu.

30. V prípade, ┼że Kupujúci neodmietne prevzatie zásielky a hodnota zásielky pod─ża da┼łového dokladu je vyššia ako v okamihu prevzatia uhradená ─Źas┼ą ceny, zaväzuje sa Kupujúci uhradi┼ą zvyšok ceny bezhotovostným prevodom na ú─Źet Predávajúceho do 5 dní odo d┼ła, ke─Ć ho k tomu vyzval Predávajúci písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú pri svojej objednávke Kupujúci uviedol ako svoju adresu elektronickej pošty.

31. V prípade, ┼że Kupujúci neodmietne prevzatie zásielky a hodnota zásielky pod─ża da┼łového dokladu je ni┼żšia ako v okamihu prevzatia uhradená ─Źas┼ą ceny, zaväzuje sa Predávajúci vráti┼ą rozdiel medzi  cenou tovaru a slu┼żieb a ─Źiastkou uhradenou Kupujúcim, a to bezhotovostným prevodom na ú─Źet Kupujúceho do 5 dní odo d┼ła, ke─Ć ho k tomu vyzval Kupujúci písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, pri─Źom Kupujúci je povinný uvies┼ą vo výzve bankový ú─Źet, na ktorý má by┼ą platba poukázaná. V prípade, ┼że Predávajúci zistí rozdiel v platbe skôr, ne┼ż mu príde výzva od Kupujúceho, zaväzuje sa bezodkladne informova┼ą Kupujúceho, aby mohol Kupujúci vyzva┼ą Predávajúceho k vráteniu rozdielu a poskytnú┼ą mu bankový ú─Źet, na ktorý má Predávajúci platbu poukáza┼ą.

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

32.  Pri platbe v hotovosti pri osobnom odbere uhradí Kupujúci cenu za dodaný tovar a slu┼żby pri jeho prevzatí v hotovosti Predávajúcemu. Predávajúci vystaví Kupujúcemu doklad a úhrade v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Zálohová platba bezhotovostným prevodom na bankový ú─Źet Predávajúceho (Zálohová platba)

33. V prípade, ┼że Kupujúci uhrádza celú cenu alebo jej ─Źas┼ą vopred formou zálohovej platby, poskytne Predávajúci Kupujúcemu všetky relevantné údaje potrebné pre poukázanie zálohovej platby prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Predávajúci vystaví zálohovú faktúru Kupujúcemu na jeho vy┼żiadanie.

34.  Základné údaje pre vykonanie zálohovej platby Kupujúcim sú:

Banka Predávajúceho: Všeobecná úverová banka, a.s.
─îíslo bankového ú─Źtu IBAN Predávajúceho: SK48 0200 0000 0040 1964 4357
Variabilný symbol zálohovej platby: ─Źíslo objednávky, prípadne ─Źíslo uvedené v zálohovej faktúre, ak bola vystavená.

35. Objednávky v celkovej hodnote vyššej ako 500 Eur je mo┼żné uhrádza┼ą výlu─Źne formou zálohovej platby, ak nebolo dohodnuté inak.

36. V prípade, ┼że zálohová platba od Kupujúceho nie je pripísaná na ú─Źet Predávajúceho ani do 14 dní odo d┼ła odoslania objednávky Predávajúcemu, prípadne do termínu splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre, ak bola vystavená, má sa za to, ┼że Kupujúci nemá o objednaný tovar a slu┼żby záujem a Predávajúci je oprávnený objednávku Kupujúceho zruši┼ą. Predávajúci o tom Kupujúceho informuje prostredníctvom elektronickej pošty.

Platba bezhotovostným prevodom po dodaní

37. Tento spôsob úhrady nie je pre Kupujúceho nárokovate─żný a je mo┼żné ho pou┼żi┼ą len po predchádzajúcej písomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho (formou listovej zásielky alebo formou elektronickej pošty, prípadne ako sú─Źas┼ą ponuky zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu písomne ale prostredníctvom elektronickej pošty).

38. Kupujúci sa zaväzuje uhradi┼ą cenu tovaru a slu┼żieb najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na da┼łovom doklade k dodanému tovaru a slu┼żbám.

39. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho okamihom pripísania úplnej ceny objednaného tovaru a slu┼żieb na ú─Źet Predávajúceho.

40.  Základné údaje pre vykonanie úhrady Kupujúcim sú:

Banka Predávajúceho: Všeobecná úverová banka, a.s.
─îíslo bankového ú─Źtu IBAN Predávajúceho: SK48 0200 0000 0040 1964 4357
Variabilný symbol: ─Źíslo uvedené na da┼łovom doklade.

41. V prípade, ┼że je Kupujúci z dôvodov na jeho strane v omeškaní s úhradou úplnej ceny dodaného tovaru a slu┼żieb, je Predávajúci oprávnený po┼żadova┼ą pokutu vo výške 0,1% z dl┼żnej ─Źiastky za ka┼żdý za─Źatý de┼ł omeškania a┼ż do pripísania celej dl┼żnej ─Źiastky na ú─Źet Predávajúceho. Toto ustanovenie je platné pre všetky spôsoby úhrady.

Závere─Źné ustanovenia

42. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto dodacie a platobné podmienky kedyko─żvek zmeni┼ą a/alebo doplni┼ą. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na LED-Svietidlo.sk a vz┼ąahujú sa na všetky objednávky Kupujúceho odoslané Predávajúcemu od termínu ich zverejnenia na LED-Svietidlo.sk.

 

V Senici d┼ła 13.11.2020

 

 

Connidea plus s.r.o.
HomeHome

Cart

No products

Shipping 0,00 ÔéČ
Total 0,00 ÔéČ

Prices are tax included


Cart Check out